• Wymagalność roszczenia o zachowek

    Wymagalność roszczenia o zachowek, czyli termin, od którego należy liczyć odsetki za opóźnenie w przypadku niespełnienia świadczenia z powyższego tytułu, nie jest sprawą jednoznaczną. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, sprawa jest przedmiotem sprzecznych i wykluczających się stanowisk. W kodeksie cywilnym, brak jest przepisu, który by określał termin wymagalności zachowku. Sięgnąć zatem należy do ogólnego przepisu art. 455 k.c., według którego dłużnik obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie: 1) oznaczonym lub 2) wynikającym z właściwości zobowiązania, lub wreszcie, 3) jeżeli termin spełnienia świadczenia nie może być w podane poprzednio sposoby określony, niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania . Termin wymagalności zachowku powinien być określony na podstawie zasady drugiej. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Umowa darowizny a zachowek.

    Zagadnienie doliczania darowizn do substratu zachowku rodzi szczególnie wiele wątpliwości praktycznych. Chodzi przede wszystkim o zakreślenie granic dla pojęcia darowizny użytego w przepisach zo zachowku. W tej kwestii wypowiedziano skrajne poglądy: od uznawania za darowiznę w tym kontekście jedynie umowy, o której mowa w art. 888 k.c., aż po przyjęcie, że chodzi tu o wszelkie świadczenia nieodpłatne. Nakłada się na to dodatkowy problem przedmiotów, które z mocy wyraźnej dyspozycji ustawodawcy nie wchodzą w skład spadku, lecz przypadają określonym osobom bez względu na to, czy są one spadkobiercami. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Zasady współżycia społecznego a wysokość zachowku

    W praktyce bardzo często dochodzi do sporów o zachowek, a przy tym do obrony przed roszczeniem z tego tytułu za pomocą zarzutu sprzeczności tego roszczenia z zasadami współżycia społecznego. W doktrynie prawa taki sposób obrony jest uznawany za możliwy, niemniej jednak ma to miejsce w wypadkach wyjątkowych. CZYTAJ WIĘCEJ