O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

polityka przemysłowa


Polityka przemysłowa stan debaty w UE

1. Polityka przemysłowa jest przedmiotem rosnącego zainteresowania KE (trzy komunikaty z 2010, 2012 oraz ze stycznia 2014 r.), zwłaszcza w kontekście poszukiwania sposobów ożywienia gospodarki po kryzysie. Proponuje się nowe podejście, które ma zdynamizować wzrost gospodarki i wzmocnić konkurencyjność UE.

2. W ramach proponowanej polityki przemysłowej:
• przewiduje się podejście horyzontalne (w sytuacjach gdy istniejące wyzwania wymagać będą działań w różnych sektorach gospodarczych) i sektorowe (skierowane do wybranych sektorów gospodarki celem np. pobudzenia aktywności w danym obszarze);
• dążyć się będzie do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw co wymagać będzie większej interakcji z innymi sektorami lub resztą świata;
• bierze się pod uwagę cały łańcuch wartości i dostaw, od dostępu do energii
i surowców po usługi posprzedażne i recykling materiałów. Niektóre części tego łańcucha znajdują się poza Europą; dlatego ważne dla wszystkich gałęzi przemysłu jest posiadanie „odruchu globalizacyjnego”;
• przywiązuje się dużą rolę do monitoringu zmian w zakresie konkurencyjności
i polityki przemysłowej Europy i państw członkowskich oraz o efektach tych zmian .

3. Agenda nowej Komisji Europejskiej 2014-2019, przedstawiona przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Clauda Junckera, odnosi się m.in. do polityki przemysłowej. Podkreśla się w niej potrzebę zapewnienia spójności między polityką przemysłową a polityką klimatyczną i energetyczną z uwagi na zagrożenie związane
z niekorzystnym wpływem ambitnych celów dotyczących emisji CO2 na ceny energii,
a w konsekwencji konkurencyjność przemysłową.


4. W debacie na temat polityki przemysłowej, toczącej się w UE, pojawiają się trzy scenariusze rozwoju polityki przemysłowej w Europie :
1) „Ku europeizacji łańcucha wartości” (głębsza integracja przemysłu w UE poprzez specjalizacje oparte na przewagach konkurencyjnych poszczególnych krajów; większa integracja w ramach innych polityk: rynek pracy, innowacyjność, energetyka, B+R; projekty transeuropejskie i klastry jako podstawowe instrumenty; istotny transfer kompetencji na szczebel UE);
2) „Unia, która ułatwia osiągnięcie równych warunków konkurencji” (zachowanie równowagi między kompetencjami UE i państw członkowskich; nacisk na dokończenie i pogłębienie rynku wew.; rozwój handlu w UE);
3) „Przewaga podejścia wolnorynkowego i dominacja państw członkowskich” (każde państwo członkowskie określa własny model polityki przemysłowej; konkurencja między państwami, regionami i sektorami przemysłu; pogłębianie się dysproporcji między państwami członkowskimi i wzrost presji na wspólną walutę).
Za najbardziej realistyczny uznano scenariusz nr 2).

5. Kolejne prezydencje zapowiadają wzmocnienie zarządzania europejską polityką przemysłową poprzez priorytetowe traktowanie problemu konkurencyjności przemysłowej w każdej dziedzinie polityki UE. Wspieraniu konkurencyjności ma służyć m.in. dalsza integracja rynku wewnętrznego, rozwój współpracy przemysłowej czy poprawa otoczenia biznesu. Prezydencje zapowiadają realizowanie podejścia horyzontalnego, który ma służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie UE, jak i globalnie.
6. W debacie na temat polityki przemysłowej i jej miejsca w agendzie UE na najbliższych
5 lat można, obok podejścia horyzontalnego (np. Bruegel czy Wielka Brytania z jej wolnorynkowym nastawieniem), zgodnie z którym polityka przemysłowa powinna się skupiać na stwarzaniu korzystnych warunków ramowych dla działalności przedsiębiorstw i wykorzystywać do tego celu różne polityki (np. edukacja, wspieranie innowacji), wskazać także podejście wertykalne polegające na tym, że państwa faworyzują niektóre sektory czy nawet firmy (przykład Francji z jej pomysłami dotyczącymi promowania czempionów europejskich). Te dwa podejścia nie wyczerpują ww. kierunków debaty (tak naprawdę nie występują w czystej postaci), lecz z uwagi na swoją biegunowość niejako wytyczają jej ramy.

7. W Ministerstwie Gospodarki w Polsce prowadzone są prace nad określeniem priorytetów polityki przemysłowej na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę pozycję polskiego przemysłu przy aktualnych uwarunkowaniach wewnątrzunijnych oraz międzynarodowej sytuacji geopolitycznej, charakteryzującej się dużą dynamiką zmian, na obecnym etapie prac określono następujący cel polityki przemysłowej: Zwiększenie zdolności konkurencyjnej przemysłu poprzez produkcję wyrobów o wyższej wartości dodanej.
Zakłada się, że realizacja niniejszego celu, może w ciągu kolejnych siedmiu lat, zwiększyć udział przemysłu w PKB(GDP) Polski do poziomu 25%. W 2013 r. udział przemysłu w tworzeniu PKB Polski wynosił 22 %. Dyskusja na temat celu 20% udziału przemysłu w GDP pokazała, że istnieje rozbieżność między państwami członkowskimi.


8. Monitorujemy kierunki rozwoju polityki przemysłowej w UE i krajach UE, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie spójności z polityką energetyczną, klimatyczną
i handlową, tak aby realizowane w ich ramach działania wzajemnie się wspierały
i pozytywnie oddziaływały na pozycję konkurencyjną przemysłu i tworzenie nowych miejsc pracy.

9. Przyjęto założenie, że realizacja polityki przemysłowej będzie miała proaktywny charakter i wyprzedzająco wpływać będzie na rozwój przemysłu. Stąd wynika potrzeba ukierunkowania działań przemysłu i skoncentrowania ich na tworzeniu przyszłej, odważnej wizji wyprzedzającej obecny poziom techniczno-technologiczny. Powinna temu towarzyszyć transformacja w kierunku energo-, wodo- i zasobooszczędnej gospodarki, która umożliwi zwiększenie bogactwa i dobrobytu, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu wykorzystywa-nia zasobów. Wymusi to ewolucję dotychczas wytwarzanego asortymentu wyrobów, w kierunku zwiększenia zaawansowania technologicznego
i wartości dodanej.

Ministerstwo Gospodarki wspiera przedsiębiorców tworząc dla nich korzystne warunki do funkcjonowania i zwiększania innowacyjności, zachęca także do ścisłej współpracy nauki i biznesu. Sytuacja gospodarcza stawia duże wyzwania szczególnie przed małymi
i średnimi firmami. Dlatego Ministerstwo monitorując rynek i jego wymagania upraszcza prawo, dostosowuje je do wymogów efektywnej i innowacyjnej gospodarki. Podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki działania mają charakter kompleksowy
i zmierzają zarówno do poprawy systemu tworzenia prawa, jak
i wprowadzania konkretnych ułatwień w prawie dotyczącymwarunków wykonywania działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania przygotowywane są na podstawie analizy rzeczywistych problemów zidentyfikowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej i zgłaszanych przez przedsiębiorców
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
INN:Poland 0 0Nigdy nie ma tyle czasu, ile trzeba? Oto, co trzeba zrobić, żeby wyrabiać się z zadaniami w pracy
0 0Monstrum – to jest największy Starbucks na świecie, do tego w jednym z najbardziej polskich miast
WYWIAD 0 0Wyślij kartkę do 5-letniej Natalki! Mama przekłada święta i prosi internet o pomoc
0 0Mamy najgorszych szefów w Europie. To, co fundują rodzicom, woła o pomstę do nieba

O TYM SIĘ MÓWI

0 0Zapytaliśmy w TVP o "pierwszego Polaka bez wizy w USA". Odpowiedź rozwiewa złudzenia
0 0Coś tu się nie zgadza. Jak to możliwe, że Polak bez wizy poleciał 11 listopada?
0 0Te nieszczęsne mapy są w każdym odcinku. "Iwan Groźny z Treblinki" to i tak świetny serial
DADHERO.PL 0 0Co się dzieje, gdy wrzucasz do sieci zdjęcia swoich dzieci? Zanim to zrobisz, przeczytaj ten tekst
Actina Pact 0 0Dzisiaj tworzą zaplecze polskiego e-sportu. Wcześniej Actina celowała w nieco inny target
POLECAMY 0 0"Watchmen" to telewizyjne wydarzenie na miarę "Czarnobyla". Ale serial HBO wkurzył Amerykę
O TYM SIĘ MÓWI 0 0"Czekamy na zarzuty". Księgowy, emerytka, gospodyni – to oni tworzą Lotne Brygady Opozycji
0 0Dwóch podejrzanych o terroryzm w rękach ABW. Wzorem dla nich był Breivik
0 0Wiemy, ile Polacy zamierzają wydać na tegoroczne Święta. To mało czy dużo?
0 07-latek zostawił na zajezdni ważny list. Zainteresował się tym wiceprezydent Poznania
0 0"Skończyła się władza totalna". Senacka większość anty-PiS potwierdzona
0 0Koszmarny sen PiS w Senacie trwa. Wicemarszałkiem wybrano Michała Kamińskiego
POLECAMY 0 0Polacy sprzątają Himalaje. Andrzej Bargiel wziął worki i poszedł na lodowiec. "Ilość śmieci szokuje"
0 0Jak zaplanować urlop w święta? W prosty sposób można dostać kilkanaście dni wolnego