O autorze
Filozof prawa i konstytucjonalista, publicysta, bloger

Projekt uchwały o Obywatelskim Trybunale Stanu

...My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej...


Projekt uchwały
o Obywatelskim Trybunale Stanu


My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:
- nawiązując do szczytnych tradycji samorządności i samo-organizacji społecznej, najpiękniej wyrażanych przez Solidarność lat 1980-1989;
- działając w poszanowaniu obowiązujących w Polsce praw, a w szczególności Konstytucji RP, jako najwyższego prawa w Polsce, a także Traktatu o Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na mocy suwerennych decyzji Polaków obowiązujących w Polsce;
- przekonani, że w demokratycznym państwie prawnym, jakim ma być Polska zgodnie z Art. 2 Konstytucji RP, wszyscy obywatele, niezależnie od funkcji i stanowisk, powinni być traktowani równo i być równi wobec prawa, a zatem wszyscy muszą ponieść odpowiedzialność prawną za popełnione przestępstwa i delikty konstytucyjne;
- świadomi faktu, że Trybunał Stanu, o którym mówią Art. 198-201 Konstytucji RP oraz ustawa o Trybunale Stanu z 26 marca 1982 z kolejnymi nowelizacjami, jest ciałem de facto martwym i nie może, z powodów politycznych, w obecnej chwili rozstrzygać o odpowiedzialności najwyższych urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji i ustaw, gdyż zgodnie z obowiązującą ustawą, mającą korzenie w czasach PRL, decyzja o postawieniu przed Trybunałem Stanu wymaga nierealistycznie wysokiej większości głosów w Zgromadzeniu Narodowym, Sejmie i Senacie;
- powodowani wyłącznie dobrem publicznym i odrzucając niską żądzę zemsty; wierząc, że nadejdzie wkrótce czas, gdy w Polsce „prawo będzie znaczyło prawo, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”;
- kierowani chęcią zachowania w pamięci społecznej faktów naruszenia Konstytucji i ustaw przez piastunów najwyższych władz państwowych; motywowani zamiarem pomocy dla Trybunału Stanu i organów ścigania w przyszłości, gdy spełnione zostaną polityczne warunki podjęcia przez nie kroków zmierzających do wymierzenia sprawiedliwości, a także ku przestrodze przyszłych pokoleń:


powołujemy Obywatelski Trybunał Stanu.

Art. 1: Obywatelski Trybunał Stanu powołany jest w celu określenia odpowiedzialności konstytucyjnej i prawnej osób, wymienionych w Art. 198 ust. 1 Konstytucji RP, a także sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz posłów i senatorów RP w zakresie niepodlegającym ograniczeniu określonemu w Art. 198 ust. 2 w zw. z Art. 107 Konstytucji RP, jak również prezesów TVP i Polskiego Radia i członków Rady Mediów Narodowych;


Art. 2: W skład Obywatelskiego Trybunału Stanu wchodzi pięć osób, wyróżniających się wiedzą prawniczą i wybitnymi kwalifikacjami moralnymi. Wybrani członkowie OTS wybierają ze swego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą.

Art. 3:
1. Członków OTS wybiera Kolegium Elektorów OTS, w tajnym głosowaniu korespondencyjnym, na kadencję 6-letnią.
2. W skład Kolegium Elektorów wchodzą następujące osoby, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w Kolegium:
a. Byli Prezydenci RP;
b. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
c. Byli sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości/Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mający obywatelstwo polskie;
d. Byli Rzecznicy Praw Obywatelskich;
e. Dziekani wszystkich wydziałów prawa w Polsce lub osoby przez nich wskazane (jedna osoba z każdego wydziału);
f. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN lub osoba przez niego/nią wskazana;
g. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich lub osoba przez niego/nią wskazana;
h. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej lub osoba przez niego/nią wskazana;
i. Przedstawiciele/przedstawicielki, po jednej osobie z każdej organizacji, następujących organizacji społecznych: Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Stefana Batorego, Instytut Sobieskiego, Klub Jagielloński, Fundacja Ordo Iuris, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Polska-Wielki Projekt;
j. Przedstawiciele/przedstawicielki wszystkich partii, mających swe reprezentacje w Sejmie, po jednej osobie z każdej partii, a także każdej partii, która w wyborach parlamentarnych bezpośrednio poprzedzających powołanie OTS, uzyskała minimum 1 procent głosów w skali Kraju.
3. Kolegium Elektorów wybiera, ze swego grona, Przewodniczącego/ą i Sekretarza.
4. Tryb postępowania Kolegium Elektorów określa Regulamin.
5. Funkcje członków OTS pełnione są honorowo i członkom OTS nie przysługują żadne wynagrodzenia ani finansowe rekompensaty.


Art. 4
1. OTS obraduje na posiedzeniach jawnych, chyba że Przewodniczący/-a zarządzi postępowanie niejawne ze względu na bezpieczeństwo państwa, moralność publiczną lub prywatność osób oskarżonych przed OTS. Decyzje Przewodniczącego w sprawie trybu niejawnego mogą być uchylone przez OTS większością głosów.
2. OTS rozważa Obywatelskie Akty Oskarżenia zgłoszone przez Obywatelskich Rzeczników Oskarżenia. Obywatelskim Rzecznikiem Oskarżenia może być każdy obywatel RP.
3. Obywatelski Rzecznik Oskarżenia pełni funkcje analogiczne do funkcji oskarżyciela w postępowaniu karnym i przepisy kodeksu postępowania karnego stosuje się do niego odpowiednio.
4. W przypadku, gdy przeciwko jednej osobie złożono więcej niż jeden akt oskarżenia, Przewodniczący OTS przyjmuje do rozpoznania przez OTS tylko jeden Obywatelski Akt Oskarżenia, najdalej idący i najlepiej uzasadniony. Decyzja Przewodniczącego w tym zakresie może być zmieniona przez OTS większością głosów.

Art. 5
1. W postępowaniu przed OTS stosuje się, we wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, przepisy ustawy o Trybunale Stanu i kodeksu postępowania karnego.
2. Każdemu oskarżonemu przysługuje pełne prawo do obrony. W przypadku, gdy oskarżony nie zgadza się wziąć udziału w postępowaniu przed OTS, lub zgadza się lecz nie przedstawia własnego obrońcy, OTS powołuje obrońcę z urzędu. Obrońcą z urzędu może być wyłącznie osoba mające pełne uprawnienia adwokackie. Osoba oskarżona może podjąć się własnej obrony przed OTS i zrezygnować z przydzielonego jej obrońcy z urzędu. Kwestię wynagrodzenia obrońcy z urzędu ustala Przewodniczący OTS w konsultacji z samorządem adwokackim.
3. OTS podejmuje wszelkie rozsądne środki, by dać możliwość osobie oskarżonej przygotowanie swej obrony i wzięcie udziału w postępowaniu. Odmowa udziału w postępowaniu przed OTS przez osobę oskarżoną przez Rzecznika Oskarżenia nie wstrzymuje tego postępowania.

Art. 6
1. Wyłącznymi materialno-prawnymi podstawami werdyktów OTS są Konstytucja i obowiązujące w Polsce akty prawa międzynarodowego i ustawy.
2. OTS rozstrzyga wyłącznie o odpowiedzialności prawnej, a nie politycznej, moralnej lub jakiejkolwiek innej.
3. OTS nie podejmuje rozstrzygnięć o karze w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności prawnej. OTS nie formułuje zaleceń dotyczących kary, lecz może postulować nadzwyczajne złagodzenie przyszłej kary, na podstawach określonych przez kodeks karny, w szczególności na podstawie uprawdopodobnionej ograniczonej poczytalności osoby oskarżonej.
4. W swych decyzjach, OTS kieruje się zasadą pomocniczości względem Trybunału Stanu, określonego w Konstytucji RP. OTS nie zastępuje Trybunału Stanu w jego konstytucyjnych funkcjach.
5. Rozstrzygnięcia w sprawie odpowiedzialności prawnej mają formę Werdyktów OTS.
6. Werdykty OTS przyjmowane są przez OTS w pełnym składzie, zwykłą większością głosów.
7. Postępowanie przed OTS jest jedno-instancyjne.
8. W przypadku stwierdzenia przez OTS braku odpowiedzialności prawnej osoby oskarżonej przed OTS, przyszłe oskarżenia tej samej osoby w związku z tymi samym i zarzutami nie podlegają rozpoznaniu, chyba że ujawnione zostały nowe okoliczności, nieznane w czasie wcześniejszego postępowania przed OTS przeciwko tej osobie. O ponownym rozpoznaniu decyduje Przewodniczący OTS, a jego/jej decyzja w tej materii może zostać zmieniona przez OTS większością głosów.
9. Werdykt składa się z sentencji i uzasadnienia, w którym podane i wyjaśnione są podstawy prawne i faktyczne Werdyktu. Do Werdyktów stosuje się, odpowiednio, zasady zaczerpnięte z praktyki orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, SN i NSA, przy uwzględnieniu dyrektywy przejrzystości i zrozumiałości uzasadnienia.

Art. 7
1. Werdykty OTS podlegają ogłoszeniu w mediach, w tym na stronie internetowej OTS.
2. Werdykty OTS przekazywane są do:
a. Trybunału Stanu,
b. Prezydenta RP,
c. Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego,
d. Marszałków Sejmu i Senatu,
e. Prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NSA,
f. Rzecznika Praw Obywatelskich,
g. Innych osób i instytucji, wskazanych przez OTS.
3. Werdykty OTS są ponownie przekazywane do organów, wskazanych w ust. 2, każdorazowo po wyborach parlamentarnych, a także po każdorazowej zmianie obsady personalnej tych urzędów.

Art. 8
OTS podlega samo-rozwiązaniu, decyzją OTS podjętą jednogłośnie, w wyniku stwierdzenia pełnego przywrócenia warunków właściwego funkcjonowania Trybunału Stanu, określonego w Konstytucji RP.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
O TYM SIĘ MÓWI 0 0Ambasada w Szwecji Nobla dla Tokarczuk prawie nie dostrzegła. Nasza dyplomacja znowu zawiodła
0 0"My Kaszubi...". Tusk na pożegnanie z RE powiedział kilka słów od serca

DADHERO.PL

0 0Nie masz pojęcia, jak wychować swoją córkę? Tato, oto 10 złotych rad specjalnie dla Ciebie
0 0Dobry zegarek nie musi być "Swiss Made". Fajne czasomierze powstają i w innych krajach Europy
DZIEJE SIĘ 0 0Tusk kandydatem na nowe prestiżowe stanowisko europejskie
0 0"Schetyna nam władzy nie odda". Mucha coraz mocniej uderza w lidera PO
Jaguar 0 0Duży, dostojny i w świetnej cenie. Tego SUV-a kupisz już za 1452 zł netto miesięcznie

NA ŚWIECIE

0 0Podobno w domu jest spokój. Do nowego Sejmu weszli ojciec oraz syn – i są w różnych partiach!
0 0"Jestem skłonny startować w wyborach na szefa PO". Pierwszy polityk rzuca wyzwanie Schetynie
MOTO 0 0Czy McLaren naprawdę jest tak kosmiczny, jak wygląda? W środku od razu zaskakuje jedna rzecz
POPKULTURA 0 0Zepsuliście mi serial, na który czekałam! "Batwoman" miała być hitem, a jest porażką