Cztery lata rządów PiS vs expose Szydło. Te cytaty mówią same za siebie

Jak wypada PiS po czterech latach rządów?
Jak wypada PiS po czterech latach rządów? Fot. Sławomir Kamiński / AG
18 listopada 2015 roku premier Szydło wygłosiła swoje expose. Osią wszystkich kampanii PiS po 2015 roku jest podkreślanie wiarygodności i skuteczności obozu władzy. Z potoku słów, jakie się wylewają niemal z każdego miejsca, wyłania się jeden obraz: nie było do tej pory tak skutecznej i tak wiarygodnej władzy w historii III RP. W historii IV RP – tak, bo żadnego innego porównania nie mamy.


Poniżej przedstawiam najważniejsze cytaty z wystąpienia premier Szydło. Pierwotnie myślałem, aby skomentować każdy z nich, jednak uznałem, że ocenę wiarygodności pozostawię czytelnikom. Uważam bowiem, że każdy wyborca ma swój własny rozum i jest w stanie takiej oceny dokonać.


Zapraszam.

O pokorze, pracy, umiarze i roztropności w działaniu
"25 października 2015 roku Polacy opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej polityki i formy sprawowania władzy i to dziś w tej izbie musimy jasno powiedzieć: polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli, to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą."


"Pamiętajmy, suma małych spraw tworzy wielkie sprawy, dlatego powiem krótko, program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu: po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój."

O równym korzystaniu z owoców rozwoju
"Złożyliśmy deklarację przeprowadzenia w Polsce dobrej zmiany. Zmiana ta będzie polegać na tym, żeby jak największa liczba Polaków mogła korzystać z owoców rozwoju."

"Po pierwsze 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt, to inwestycje."

"Po drugie obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn."

"Po trzecie podniesienie do 8 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku."

"Po czwarte bezpłatne leki od 75 roku życia."

"Po piąte podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł."

"Chodzi o politykę prorodzinną i pronatalistyczną. Musimy, bowiem przełamać zapaść demograficzną, a wsparcie przez państwo kosztów utrzymania dzieci to poważny krok w tym kierunku."

"Trzeba podjąć walkę z biedą, która dotyka bardzo wielu rodzin wielodzietnych i to też będzie bardzo poważny krok w tym kierunku."

O odbudowaniu demokracji
"Trzeba odbudować w Polsce wiarę w demokrację, dotrzymanie powszechnie znanych i przyjętych przez społeczeństwo, obietnic, to także krok w tym kierunku."

"Demokracja i kierowanie się wolą społeczeństwa i zmiana jakości rządzenia to zasadnicze przesłanie, zasadniczy cel naszego rządu.”

"Dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań, które postawili przed nami Polacy. My będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i co najważniejsze będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy.”

O wzroście i rozwoju
"Musimy się wyrwać z pułapki średniego rozwoju, podnieść gospodarkę na nowy poziom, w którym podstawą wzrostu są inwestycje i innowacje, a nie tania siła robocza."

"Przeszkody biurokratyczne można przełamać, wprowadzając różnego rodzaju zmiany procedur, uchylając je i wprowadzając rozwiązania obniżające ryzyko rozpoczynania działalności gospodarczej.”

"Wprowadzimy czytelne reguły odnoszące się do zamówień publicznych.”

"Obniżymy podatki dla małych przedsiębiorstw. Podatek CIT dla małych firm obniżymy do 15 proc.”

"Te wielkie, zwykle znacznie lepiej sobie dają radę, choć przeszkody stojące przed nimi, będziemy usuwać.”

"Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali zarobione pieniądze w rozwój swoich firm."

O bilionie złotych na inwestycje
"Nauka musi ściśle współpracować z biznesem, pomoże w tym Narodowe Forum Przedsiębiorców, które powołamy przy prezesie Rady Ministrów.”

"To właśnie projekt biliona złotych na rozwój, o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Bilion to symbol, symbol wielkiego przedsięwzięcia.”

"Jego sens można ująć też inaczej, chodzi o znaczne zwiększenie udziału inwestycji w PKB. Wynosi ono dziś około 20 proc., a to jest niewiele.”

"To jest jedyna droga rzeczywistego przyspieszenia rozwoju, a zarazem stworzenia perspektyw dla młodych ludzi, którzy chcą w Polsce pracować i zarabiać tutaj na godne życie.”

O środkach z Unii, banków i od przedsiębiorców
"Środki europejskie wykorzystywane są w sposób wysoce nieefektywny, nie ma powodów, by kilometr autostrady w Polsce kosztował tyle, co w najbardziej górzystych krajach Europy.”

"Drugim zasobem są środki banków, chodzi o wykorzystanie stosowanego w Europie systemu LTRO, czyli niskoprocentowych pożyczek na cele rozwojowe na wzór instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Centralny.”

"Wiąże się to ściśle z kolejnym trzecim zasobem, to jest kilkuset miliardami złotych oszczędności na kontach przedsiębiorstw, które mogą być inwestowane. System zachęt inwestycyjnych, amortyzacja inwestycji w ciągu roku, a nawet podwójna amortyzacja w razie inwestycji innowacyjnych powinny sprzyjać ich uruchomieniu.”


"Znaczne zasoby można znaleźć także poprzez umocnienie Banku Gospodarki Krajowej, a także poprzez zmianę formuły działania dotychczasowego przedsiębiorstwa Polskie Inwestycje Rozwojowe, które chcemy nazwać Inwestycje Polski.”

"Duże niewykorzystane możliwości mają wielkie przedsiębiorstwa państwowe. Można je wykorzystać poprzez stworzenie Funduszu Inwestycyjnego.”

O impulsach proinwestycyjnych
"Silnym impulsem proinwestycyjnym będzie także program budowy mieszkań dla przeciętnie i mniej niż przeciętnie zarabiających obywateli.”

"Doświadczenia, kryzysy pokazują, jak ważny jest przemysł. Odbudowa gospodarki morskiej, przemysł energetyczny, chemiczny, zbrojeniowy, a z drugiej strony świetnie rozwijający się w Polsce sektor usług ITI”

"Chodzi także o wzmocnienie takich ośrodków naszej przedsiębiorczości, jak dolina lotnicza, dolina mleczna, budowanie nowych, np. doliny kolejowej.”

"Podkreślę przy tym, że niemały strumień środków ma być skierowany dla rozbudowy polskiego zaplecza badawczo-rozwojowego m.in. związanego z rozwojem nano i biotechnologii.”

O polityce społecznej
"Politykę społeczną naszego rządu opisują najlepiej dwa słowa: rodzina oraz sprawiedliwość.”

"Nasz rząd będzie bardzo wspierał polskie rodziny. Rodzinom, nie tylko młodym, potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania i dobra opieka zdrowotna.”

"Pakt o podniesieniu płac, likwidacja umów śmieciowych i przede wszystkim zwiększenie popytu na pracę, to wszystko powinno się przyczynić do zmiany sytuacji.”

"Ważnym elementem przedsięwzięć prorodzinnych, mających też znaczenie dla zwiększenia ilości miejsc pracy, jest nasz program mieszkaniowy. Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatę odstąpi państwo i różne przynależące do niego instytucje.”

"Zachętą do zakładania rodzin i podejmowania decyzji o rodzicielstwie będzie także kontynuacja rozpoczętej przez naszych poprzedników rozbudowy sieci przedszkoli.”

"Elementem polityki prorodzinnej, ale mającym także znacznie szersze aspekty, jest przebudowa służby zdrowia. Chodzi tu o opiekę zarówno nad matką i dzieckiem, ale w równej mierze nad wszystkimi innymi pacjentami, a w szczególności osobami starszymi.”

O służbie zdrowia
"Dotychczasowy model organizacji finansowania służby zdrowia, nie sprawdził się. Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstwem.”

"Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie.”

"Jak wielokrotnie zapowiadaliśmy będziemy realizować program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.”

O emeryturach
"Wielkim wyzwaniem jest sprawa niskich emerytur, podobnie jak w latach 2005-2007 będziemy dążyli do ich podniesienia.”

O wyrównywaniu szans
"Sprawiedliwość będzie przesłanką naszej polityki jeśli chodzi o wyrównywanie szans Polaków zamieszkałych w różnych regionach kraju. Wrócimy do polityki zrównoważonego rozwoju.”

"Chcemy rozpocząć proces rewitalizacji i renowacji infrastruktury gospodarczej i mieszkaniowej tych regionów. Chcemy, by na Śląsku znów biło serce polskiego przemysłu, chcemy, by rozkwitała Łódź, to jeden z wielkich celów reindustrializacji.”

O polskiej wsi
"Po drugie polska wieś. Polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza, tu też w centrum jest słowo wyrównywanie.”

"Pierwszy (projekt dla rolników) dotyczy ubezpieczeń rolniczych. Drugi projekt dotyczy sprawy, o którą polscy rolnicy zabiegają od dłuższego czasu - chodzi o ochronę polskiej ziemi.”

"Musimy dążyć do powrotu do sytuacji, która miała już miejsce za naszych rządów, gdy na wsparcie wsi przeznaczone było prawie 3 proc. PKB.”

"Skończymy z (nadużyciami w sferze obsługi wsi). Służyć będą temu różne działania, w tym daleko idące zmiany, jeśli chodzi o instytucje obsługujące wieś.”

O tym skąd pozyskać środki
"Wiemy skąd pozyskać środki na realizację tych planów. Aby to osiągnąć wprowadzone zostaną podatki sektorowe, bankowe i od supermarketów; zwiększony o miliard pobór dywidend, zwiększone o miliard do półtora miliarda kwota deficytu oraz poprawiona ściągalność podatku VAT.”

"Ministerstwo Finansów rozpocznie prace nad zmianami systemowymi, reformą administracji podatkowej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na ograniczenie zakresu wyłudzeń podatku VAT, skuteczniejszy pobór akcyzy i podatku dochodowego CIT od dużych korporacji.”

O szkole
"Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu czy w wieku lat siedmiu.”

"Zmiany obejmą też system kształcenia szkolnego. Stopniowo wrócimy do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum.”

"Te zmiany będą miały charakter ewolucyjny, chcemy wykorzystać jak najlepiej potencjał polskich nauczycieli. Będziemy te zmiany wprowadzać przy uzgodnieniu z nimi i będziemy wprowadzać je tak, żeby zawód nauczyciela zyskał należną mu pozycję i godność.”

"Odbiurokratyzujemy polską szkołę. Polska szkoła ma uczyć, wychowywać a polscy nauczyciele mają mieć godne warunki, aby kształcić młode pokolenia Polaków.”

"Trzeba dostosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku, do potrzeb gospodarki, współpracować w tym zakresie z przedsiębiorcami.”

"Wiedzę i postawę powinna kształtować szkoła. Elementem tej postawy powinno być silne poczucie tożsamości narodowej i patriotyzm, wysokie wymagania merytoryczne, wysokie wymagania wychowawcze i mocne kształtowanie świadomości.”

O uczelniach
"Będziemy czynić wszystko, aby na uczelnie powrócił nastrój wolności badań, wolności wypowiedzi, wolności kontaktów zewnętrznych z ludźmi reprezentującymi różne, także mniej popularne w danym środowisku poglądy. Uczelnie powinny być miejscami konfrontacji różnych przekonań, tez, teorii, miejscem otwartym na spotkanie ze wszystkim, co ma jakieś znaczenie dla rozwoju myśli.”

"Polscy twórcy muszą się czuć doceniani przez państwo.”

O mediach
"Ogromną rolę w życiu społecznym odgrywają media. Większość z nich to media prywatne, na które z natury rzeczy władza nie powinna mieć wpływu. Szanujemy i będziemy szanować te zasady.”

"Inaczej jest w przypadku mediów publicznych. Tu nasz rząd i obecna większość parlamentarna będzie kierowała się jedną przesłanką - obywatel ma prawo do obiektywnej i rzetelnej informacji.”

"Życie publiczne powinno być przejrzyste i transparentne. Dotyczy to także życia ludzi, którzy sprawują władzę, a może przede wszystkim ludzi, którzy sprawują władzę.”

"Media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji. Podkreślmy to jeszcze raz - misji.”

O sądach, służbach mundurowych i specjalnych
"Polskie państwo wymaga dogłębnej przebudowy. Sądownictwo cechuje niska efektywność, szczególnie w odniesieniu do kwestii cywilno-gospodarczych, ale także karnych. Przedsiębiorcy czekają na przejrzysty i sprawnie działający system sądownictwa gospodarczego.”

"Przyspieszymy proces modernizacji służb mundurowych. Przywrócimy właściwe działanie i nadzór nad służbami specjalnymi.”

O organizacji prac rządu
"Centralnym miejscem mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju. Głównym zadaniem tego ministerstwa będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego.”

"Przeprowadzenie wyżej wskazanego programu mieszkaniowego będzie - obok budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i modernizacji kolei - głównym programem realizowanych przez to ministerstwo”

O energetyce, górnictwie i polskich rzekach
"Energetyka będzie jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój.”

"Wśród problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności.”

"Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki, zwodowane w rodzimych stoczniach.”

O bezpieczeństwie
"Jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, to planujemy prowadzenie dwojakiego typu działań, z jednej strony umacnianie a także rozbudowa naszych sił zbrojnych. Z drugiej strony, działania zmierzające do umocnienia wschodniej flanki NATO.”

"Szczególne znaczenie w kwestiach bezpieczeństwa, ale także w całej polityce zagranicznej, przywiązujemy do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.”

"Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii.”

"Dokończenie budowy i rozbudowa Gazoportu, a także zbudowanie drugiego Gazoportu w okolicach Trójmiasta.”

O Unii i polityce zagranicznej
"Będziemy się przeciwstawiać podziałom Europy, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i na zewnątrz niej.”

"Będziemy dążyć do upodmiotowienia nie tylko naszej polityki, ale również polityki całego szeroko rozumianego regionu, do którego należymy.”

"Będziemy zabiegać o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.”

"Cenimy to wszystko, co przynosi nam przynależność do Unii Europejskiej, dlatego będziemy dążyć do przestrzegania europejskiego prawa i zasad, które legły u podstaw procesu zjednoczenia Europy.”

"Sprawa uchodźców uświadamia nam także, że jasno trzeba postawić kwestię solidarności.”

"Bardzo duży nacisk położymy również na proces konsekwentnie budowanej dyplomacji ekonomicznej - musimy pomagać naszym przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych i międzynarodowych.”

O obowiązkach władzy wobec obywateli
"Obowiązkiem każdej władzy jest słuchać obywateli i im służyć, bo do tego jesteśmy powołani.”

"Obowiązkiem władzy jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, o czym się mówi, co się deklaruje.”

"Nasi poprzednicy tego nie zrobili, ale my taki audyt przeprowadzimy.”

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy do współdziałania opartego na zgodzie i porozumieniu.”

Oceń wiarygodność rządów Prawa i Sprawiedliwości 13 października. Masz na to całą niedzielę.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

POLECAMY

FELIETON 0 0Ilu ludzi ma jeszcze zginąć na pasach? Posłowie, przestańcie się bać kierowców!
0 0Kaju Godek, zamilcz. Naprawdę wolałabym nie usłyszeć tych słów o miesiączce
X-lander 0 0Złożysz go jedną ręką. Mamy cenią go za wielofunkcyjne zastosowanie
PSSB 0 0Konsultanci sprzedaży bezpośredniej. Kim są osoby działające w tej rozwijającej się branży?
POLECAMY 0 0Tak Kaczyński traci władzę. Po wyborach dostał dwa potężne ciosy
DADHERO 0 085 procent kierowców w Warszawie chce mnie zabić. I mam tego dosyć!