O autorze
Pisać zamierzam o tym co nie powinno być obojętne nie tylko kibicom sportowym, ale każdemu z nas. Jako członek Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ każdego dnia staram się zaszczepić ideę walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją. Pamiętając o przeszłości chcemy walczyć z odradzającym się faszyzmem i to właśnie o tej działalności chcę opowiadać. Biorę udział w projekcie "Wykopmy Rasizm ze Stadionów". Napiszę o tym co się udało, a co nie, ale nie tylko.

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH I USUNIĘCIA SKUTKÓW JUŻ DOKONANEGO NARUSZENIA

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ
Działając w imieniu Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”) – na podstawie załączonej, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii pełnomocnictwa – wzywam Pana, jako autora artykułu pt. „Znienawidzeni łowcy rasizmu. Dlaczego kluby piłkarskie nie kochają stowarzyszenia «Nigdy więcej»” opublikowanego w internetowym dzienniku „Na Temat”, dostępnego aktualnie pod adresem http://natemat.pl/74091,walka-z-kibolami-sposobem-na-biznes-czyli-jak-dziala-stowarzyszenie-nigdy-wiecej (dalej jako „Artykuł”), do niezwłocznego zaprzestania naruszania, i usunięcia skutków już dokonanego naruszenia, dóbr osobistych Stowarzyszenia.Warszawa, dnia 20 września 2013 r.

Pan Redaktor Antoni Bohdanowicz

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH
I USUNIĘCIA SKUTKÓW JUŻ DOKONANEGO NARUSZENIA
Działając w imieniu Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”) – na podstawie załączonej, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii pełnomocnictwa – wzywam Pana, jako autora artykułu pt. „Znienawidzeni łowcy rasizmu. Dlaczego kluby piłkarskie nie kochają stowarzyszenia «Nigdy więcej»” opublikowanego w internetowym dzienniku „Na Temat”, dostępnego aktualnie pod adresem http://natemat.pl/74091,walka-z-kibolami-sposobem-na-biznes-czyli-jak-dziala-stowarzyszenie-nigdy-wiecej (dalej jako „Artykuł”), do niezwłocznego zaprzestania naruszania, i usunięcia skutków już dokonanego naruszenia, dóbr osobistych Stowarzyszenia.
W Artykule pojawiają się nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące Stowarzyszenia, które w sposób oczywisty i rażący naruszają jego dobra osobiste, w szczególności dobre imię, podważając jego wiarygodność, która jest niezbędna do prowadzenia przez Stowarzyszenie jego statutowej działalności.
Pierwszym stwierdzeniem jest zarzut jakoby Stowarzyszenie żądało od prezesa jednego z polskich klubów piłkarskich korzyści majątkowych w zamian za powstrzymanie się od krytyki tego klubu i od zgłaszania właściwym organom przypadków rasizmu odnotowywanych podczas meczów rozgrywanych z udziałem jego drużyny. W Artykule powołuje się Pan na rzekome wypowiedzi anonimowego prezesa klubu piłkarskiego, który twierdzi, że żądania finansowe padały podczas wizyty u niego działaczy Stowarzyszenia (vide akapit pierwszy Artykułu: „- Przyszły do nas ostatnio te sk…. - prezes pierwszoligowego klubu z góry tabeli nie wytrzymuje, gdy pytamy go o «Nigdy więcej»” [wyróżnienie własne]). Są to stwierdzenia nieprawdziwe. Takie spotkanie nigdy nie miało miejsca.
Drugim nieprawdziwym twierdzeniem jest zarzut jakoby Stowarzyszenie podejmowało działania zmierzające do uniemożliwienia publikacji Artykułu na stronach portalu internetowego natemat.pl. Stowarzyszenie podejmowało aktywne działania zmierzające do sprostowania treści publikacji oraz wyeliminowania z tej treści twierdzeń nieprawdziwych takich jak te dotyczące żądania udzielenia korzyści majątkowych. Nigdy natomiast nie zamierzało blokować publikacji materiałów na swój temat. Wręcz przeciwnie, Stowarzyszenie prowadziło z Panem korespondencję, udzielając Panu wyjaśnień i odpowiadając na pytania. Zarzutom stawianym w Artykule przeczy też treść korespondencji z redaktorem naczelnym „Na Temat” red. Tomaszem Machałą. Tymczasem, wydźwięk pierwszego akapitu Artykułu wskazuje na to, że Stowarzyszenie było jakoby przeciwne publikacji tekstu o nim, a wręcz próbowało „zakneblować usta” mediom.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, częścią międzynarodowej sieci FARE (Football Against Racism in Europe), w ramach której prowadzi walkę z rasizmem na stadionach piłkarskich. W swojej działalności Stowarzyszenie musi zatem pozostawać niezależne od jakichkolwiek nacisków z zewnątrz, w sposób obiektywny monitorować i odnotowywać stwierdzone przypadki zachowań o charakterze rasistowskim. Naruszenie dóbr osobistych Stowarzyszenia przez przedmiotowy Artykuł polega na przedstawieniu nieprawdziwych twierdzeń, które podważają wiarygodność Stowarzyszenia, niezbędną do prowadzenia przez nie działalności. Insynuacje, zgodnie z którymi Stowarzyszenie żąda jakichkolwiek korzyści majątkowych od klubów piłkarskich, których część działalności jest przedmiotem krytycznej analizy Stowarzyszenia, w oczywisty sposób kwestionują obiektywność Stowarzyszenia, jego bezstronność, a co za tym idzie również rzetelność przygotowywanych przez Stowarzyszenie raportów, a to właśnie te cechy decydują o wiarygodności Stowarzyszenia w opinii społecznej.
Poza tym Artykuł zawiera szereg innych nieprawdziwych informacji.
Biorąc pod uwagę powyższe, żądam zaniechania naruszenia dóbr osobistych Stowarzyszenia oraz usunięcia skutków już dokonanego naruszenia poprzez:
1) usunięcie Artykułu ze strony internetowej http://natemat.pl oraz wszelkich stron internetowych, na których Artykuł ten został przez Pana opublikowany lub w inny sposób upubliczniony;
2) umieszczenie na stronach internetowych opisanych w powyższym pkt 1 oświadczenia o następującej treści: „Antoni Bohdanowicz przeprasza Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” za opublikowanie artykułu pod tytułem „Znienawidzeni łowcy rasizmu. Dlaczego kluby piłkarskie nie kochają stowarzyszenia «Nigdy więcej»”, w którym znalazły się nieprawdziwe informacje na temat Stowarzyszenia”;
3) wystosowanie do wszystkich portali internetowych, dzienników oraz czasopism, które skopiowały (w całości albo części) lub powołały się na Artykuł, oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) o następującej treści: „Przepraszam Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” za opublikowanie artykułu pod tytułem „Znienawidzeni łowcy rasizmu. Dlaczego kluby piłkarskie nie kochają stowarzyszenia «Nigdy więcej»”, w którym znalazły się nieprawdziwe informacje na temat Stowarzyszenia. Proszę o usunięcie, znajdujących się na administrowanych lub redagowanych przez Państwa stronach internetowych, kopii lub odesłań do przedmiotowego artykułu jako bezprawnie naruszającego dobre imię Stowarzyszenia «Nigdy więcej»”;
a także
4) usunięcie Artykułu z tzw. ściany (wall) profilu dziennika internetowego „Na Temat” założonego i prowadzonego na portalu społecznościowym facebook (w chwili sporządzania niniejszego wezwania Artykuł jest dostępny pod adresem www.facebook.com/natematpl/posts/6945033
67244588).
Wskazuję równocześnie, iż Stowarzyszenie oczekuje podjęcia stosownych działań niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma. W przeciwnym wypadku przewiduje skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...