O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

wprowadzone zmiany do Prawa telekomunikacyjnego


Poprawki przyjęte w toku prac nad drukiem nr 627

Najważniejsze poprawki wprowadzone w trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej:

1. Na skutek postulatów zgłaszanych przez środowisko telekomunikacyjne uchylono w art. 15 obowiązek przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego w odniesieniu do decyzji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, ponieważ taki obowiązek nie wynika z pakietu dyrektyw. Jednocześnie wprowadzono poprawkę do art. 19 ust. 2a, która ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne rozstrzygnięcie o tym, że nie stanowi zmiany projektu rozstrzygnięcia zmiana uzasadnienia projektu decyzji, a zatem nie zajdzie w takim przypadku konieczność przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego czy konsolidacyjnego.
2. W celu ścisłego odwzorowania brzmienia przepisu dyrektywy przyjęto poprawkę do art. 39 ust. 6 oraz art. 40 ust. 5 ustawy wskazującą, iż w przypadku gdy operator poniósł wydatki na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne, Prezes UKE, ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego umożliwi temu operatorowi uzyskanie rozsądnej stopy zwrotu z zaangażowanego w nowe przedsięwzięcie inwestycyjne kapitału, a nie jak było pierwotnie w projekcie - zwrotu części zainwestowanego kapitału.
3. Przyjęto poprawkę do art. 57 ust. 6 ustawy, zgodnie z którą w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, jeżeli przedmiotem tej ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe, przedsiębiorcy będzie przysługiwać roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, jeżeli abonent wypowie umowę przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług. Poprawka miała na celu uwzględnienie postulatu przedsiębiorców, ponieważ telekomunikacyjne urządzenia końcowe są bardzo często przedmiotem ulgi, a dotychczasowy przepis stwarzał abonentom możliwość zerwania umowy, z jednoczesnym zatrzymaniem urządzenia.
4. Doprecyzowano w art. 71b ustawy, iż termin przeniesienia numeru powinien maksymalnie wynosić 1 dzień roboczy od dnia określonego w umowie o przeniesienie numeru. Jednocześnie wskazano od jakiego podmiotu dotychczasowy dostawca usług może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy opóźnienie w przeniesieniu numeru nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie dotychczasowego dostawcy usług. Zgodnie z poprawką przedsiębiorcy przysługuje zwrot od podmiotu, z winy którego nastąpiło opóźnienie.
5. Na skutek uwag przedsiębiorców wprowadzono zmianę w art. 77 ustawy, dotyczącą obowiązku dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnienia kierowania krótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów alarmowych do właściwego terytorialnie wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego albo centrum powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z poprawką zapisu tego nie stosuje się do usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, co uwarunkowane jest względami technicznymi. Dodatkowo w czasie prac Komisji ograniczono ten obowiązek do usług aktywnych i wydłużono vacatio legis.
6. Po szerokiej dyskusji z przedstawicielami środowiska wprowadzono grupę poprawek obejmujących regulacje dotyczące częstotliwości:
 W art. 116 ust. 9 ustawy, wprowadzono regulację, zgodnie z którą Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem UOKiK może odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w szczególności w przypadku gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez grupę kapitałową, w której znajduje się dany podmiot. Rozszerzenie dyspozycji przepisu o taką regulację stanowi uwzględnienie uwag środowiska w tym zakresie.
 Przyjęto poprawki polegające na wskazaniu, że w przypadku dokonywania zmiany rezerwacji w celu optymalizacji wykorzystania widma albo dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały przeprowadzone, ale nie zostały rozstrzygnięte - kwotę opłaty będzie ustalał Prezes UKE na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych w przedmiocie wartości rynkowej tych częstotliwości.
 Wprowadzono przepis, zgodnie z którym postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości nie będzie się wznawiać, jeżeli od dnia ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu upłynęło 10 lat, a decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości nie uchyla się, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Przepis ma na celu zapewnienie pewności inwestycyjnej.
7. Przyjęto grupę poprawek regulujących kwestie pozwoleń na używanie urządzeń radiowych, postulowanych w szczególności przez środowisko radioamatorów:
 W art. 144 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazano, że nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego używanego w służbie amatorskiej, nie tylko przez cudzoziemca, ale również przez obywatela polskiego stale rezydującego zagranicą – w przypadku gdy urządzenie to jest używane zgodnie z przepisami międzynarodowymi przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
 Przyjęto także poprawkę do art. 144c ustawy, zgodnie z którą rejestr urządzeń radiowych niewymagających pozwolenia jest jawny i jest publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE. Poprawka uwzględniła uwagi środowiska w tym zakresie.
 Uregulowano także kwestię identyfikacji radiostacji amatorskich, poprzez rozszerzenie delegacji do wydania w tym zakresie rozporządzenia.
8. Przepis art. 173 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy, uzupełniono o usługi telekomunikacyjne, przez co zrównano, w aspekcie dotyczącym zarządzania danymi na terminalu użytkownika, regulację usług telekomunikacyjnych z regulacją usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi te są oferowane na tych samych urządzeniach i często za pomocą podobnego lub wręcz tego samego oprogramowania (np. za pomocą przeglądarki można dostarczyć usługę świadczoną drogą elektroniczną lub usługę telekomunikacyjną), dlatego ich rozróżnianie w przepisach jest niezasadne.

Najważniejsze poprawki wprowadzone w trakcie prac Komisji Infrastruktury:
1. Na skutek uwag Federacji Konsumentów przyjęto poprawki do art. 60a ust. 1, art. 60a ust. 3a, art. 61 ust. 5, art. 61 ust. 51 polegające na doprecyzowaniu przepisów poprzez zakreślenie minimalnego wymaganego terminu na realizację przez abonenta prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych przez dostawcę zmian w warunkach świadczenia usług, w tym dotyczących cen. Zmiana ma charakter prokonsumencki.
2. Dodano w art. 77 nowy ust. 3, który ogranicza obowiązek zapewnienia połączenia z numerami alarmowymi w przypadku sms-ów do przypadków, gdy abonent ma aktywne usługi. Jednocześnie wydłużono do 1 stycznia 2015 r. vacatio legis na wejście w życie przepisów regulujących obowiązek kierowania sms-ów do numerów alarmowych.
3. Przyjęto poprawkę do art. 180a ust. 1 pkt 1 polegającą na wydłużeniu okresu retencji danych z 12 do 18 miesięcy.
4. Po szerokiej dyskusji dotyczącej art. 185 ust. 5, w przepisie tym uszczegółowiono limity opłat za częstotliwości w poszczególnych kategoriach i podkategoriach służb radiokomunikacyjnych.
Określone w projekcie ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, limity opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością dotyczyły ogólnie określonej kategorii. Takie rozwiązanie rodziło wątpliwości co do tego, czy wskazane w projekcie ustawy limity opłat umożliwiałyby określenie maksymalnego limitu opłaty dla wszystkich podkategorii w danej kategorii służby radiokomunikacyjnej.
Skutkiem przyjęcia poprawki będzie bardziej dokładne i szczegółowe określenie limitów dla konkretnych podkategorii służb radiokomunikacyjnych.

5. Dodatkowo wprowadzono poprawkę do art. 185 ust. 6, mającą na celu obniżenie o 50% limitu rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w przypadku wykorzystywania częstotliwości do rozpowszechniania lub rozprowadzania wyłącznie takich programów radiofonicznych lub telewizyjnych, które nie zawierają przekazów handlowych.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
Renault 0 0Jazda w tym aucie to czysta przyjemność. Rodzina będzie zachwycona
Brita 0 0Co powinno pić dziecko? Dobrą wodę znajdziesz nie tylko na sklepowych półkach
TYLKO W NATEMAT 0 0PiS przystąpił do realizacji obietnic, czyli dlaczego Polacy będą zarabiali mniej
0 0Tak PiS załata budżet. W styczniu ceny alkoholu i papierosów pójdą w górę!
Leroy Merlin 0 0Glamour, a może... pustynny? Najnowsze ekscytujące trendy w urządzaniu wnętrz
Möller's 0 0Jak wspierać rozwój dziecka po 4 tygodniu życia? Ten składnik warto wprowadzić do diety
dad:HERO 0 0I wtedy wchodzi Pepsi, cała na różowo… Wina musującego z logiem tej firmy się nie spodziewałeś
Volvo 0 0Chcesz tanio kupić nowy samochód? To najlepszy moment. Zobacz, co wymyśliło Volvo
0 0Takich ludzi trzeba jak najszybciej wyeliminować z dróg. "Bogate dzieciaki" chwalą się piractwem