O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

posiedzenie budżetowe


W zwiazku z posiedzeniem Komisji :


24 października 2012r. /środa/ w sali nr 14 /bud. G/ w gmachu Sejmu RP
w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.
Początek posiedzenia o godz. 12.00.
Porządek dzienny:

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 /druk nr 755/ w zakresie:

1) części budżetowej 17 - Administracja publiczna, dział 710, w zakresie rozdziałów:
- 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne,
- 71021 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
2) części budżetowej 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
3) części budżetowej 21 - Gospodarka morska,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) dotacje podmiotowe z zał. nr 8,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
4) części budżetowej 26 - Łączność,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
5) części budżetowej 39 - Transport,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
6) części budżetowej 71 - Urząd Transportu Kolejowego,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
7) części budżetowej 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
8) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 5, 6, 41 i 63,
9) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
600 - Transport i łączność,
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- dotacje celowe z zał. nr 8,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
10) planu finansowego państwowego funduszu celowego z zał. nr 6 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
11) planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 13 - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
12) planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Transportowego Dozoru Technicznego,
b) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

13) Dochodów budżetu środków europejskich z zał. nr 3, wydatków budżetu środków europejskich z zał. nr 4, planu dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013-2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (tabele 1 i 2) z zał. nr 15, wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w
kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (tabele 1, 2 i 3)
z zał. nr 16, wykazu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów z zał. nr 17, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z zał. nr 18 oraz prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z zał. nr 19, w przedmiotowym zakresie działania Komisji.

14) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7, zakresu i kwot dotacji przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9 oraz programów wieloletnich w układzie zadaniowym
z zał. nr 11, w przedmiotowym zakresie działania Komisji.


- referują: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Finansów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,

- koreferują przedstawiciele Komisji.

proszę o opinie i uwagi....
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
Reserved 0 0Reserved pokazuje inną twarz lat 80. Wieczorowa kolekcja bierze z nich to, co najlepsze
T-mobile 0 0Zachwyciła go postać epizodyczna. Tomasz Raczek zwraca uwagę na szczegóły kultowego już filmu
0 0Robią coś, czego bał się rząd PiS. Czesi wprowadzają podatek, który tak drażni Amerykanów
0 0Edycja genów to rynek wart miliardy. Opiera się na metodzie podejrzanej u bakterii

MOTO

0 0Gdzieś już to widziałeś. Seat Tarraco to dobre… niemieckie auto – nie licz na hiszpański temperament
0 0Ten dziwoląg da się lubić. Nowy C-HR ma przekonać tych, którzy do tej pory mówili mu "nie"